TAILIEUCHUNG - Luận án Tiến sĩ: Phát triển đội ngũ giáo viên Tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu cơ sở lí luận theo tiếp cận phát triển nguồn nhân lực và thực trạng phát triển đội ngũ GVTH người DTTS, làm cơ sở đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ GVTH người DTTS vùng Tây Bắc nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. | i MỤC LỤC Trang Mục lục. i Danh mục các từ cụm từ viết tắt tiếng Việt. ii Danh mục các từ cụm từ viết tắt tiếng Anh. iii Danh mục các bảng. iV Danh mục các hình. V Danh mục các biểu đồ. Vi MỞ ĐẦU. 1 1. Lí do chọn đề tài. 1 2. Mục đích nghiên cứu. 4 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 4 4. Giả thuyết khoa học. 4 5. Phạm vi nghiên cứu . 4 6. Nhiệm vụ nghiên cứu. 5 7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu. 5 8. Những luận điểm bảo vệ. 7 9. Đóng góp mới của luận án. 8 10. Cấu trúc của luận án. 9 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU. 10 Chương 1. Cơ sở lí luận về phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo. 10 . Tổng quan nghiên cứu vấn đề. 10 . Những nghiên cứu về đội ngũ giáo viên. 10 . Những nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực và phát triển đội ngũ GV người DTTS. 14 . Nhận xét chung. 19 . Đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số. 20 . Khái niệm GV và đội ngũ GVTH người DTTS. 20 . Đặc điểm đội ngũ GVTH người DTTS. 24 . Vai trò của đội ngũ GVTH người DTTS. 29 . Những yêu cầu phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số. 33 ii . Đổi mới giáo dục và đào tạo với những yêu cầu phát triển đội ngũ GVTH người DTTS. 33 . Yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp GVTH người DTTS trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo. 38 . Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số. 41 . Phát triển nguồn nhân lực. 41 . Phát triển đội ngũ GVTH người DTTS theo tiếp cận phát triển nguồn nhân lực. 46 . Chủ thể quản lí phát triển đội ngũ GVTH người DTTS. 50 . Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số. 53 . Ảnh hưởng Chính sách của Đảng và Nhà nước. 53 . Ảnh hưởng của giáo dục và đào tạo - đổi mới giáo dục. 55 . Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên kinh tế- xã hội và phong tục tập quán cộng đồng các dân tộc thiểu số. 56 Kết luận Chương 1. 61 Chương 2. Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.