TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 55 /2009/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số: 55 /2009/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự thủ tục xây dựng đối với các công trình Trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 55 2009 QĐ-UBND Nha Trang ngày 02 tháng 7 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định trình tự thủ tục xây dựng đối với các công trình Trạm thu phát sóng thông tin di động BTS trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 12 2004 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 11 2003 Căn cứ Nghị định số 209 2004 NĐ-CP ngày 16 12 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng Căn cứ Nghị định số 16 2005 NĐ-CP ngày 07 02 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nghị định số 112 2006 NĐ-CP ngày 29 9 2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16 2005 NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Nghị định số 49 2008 NĐ-CP ngày 18 4 2008 của Chính phủ về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209 2004 NĐ-CP ngày 16 12 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng Căn cứ Thông tư 02 2007 TT-BXD ngày 14 02 2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về lập thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16 2005 NĐ-CP ngày 07 02 2005 và Nghị định số 112 2006 NĐ-CP ngày 29 09 2006 của Chính phủ Căn cứ Thông tư liên tịch số 12 2007 TTLT BXD-BTTTT ngày 11 12 2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở các đô thị Căn cứ Quyết định số 84 2007 QĐ-UBND ngày 31 12 2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy định một số nội dung về Quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 262 SXD-QLKTQH ngày 06 02 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.