TAILIEUCHUNG - Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương mở đầu - TS. Lê Ngọc Thông

Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương mở đầu trình bày kiến thức nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin như khái lược về chủ nghĩa Mác – Lênin, đối tượng, mục đích, yêu cầu về phương pháp nghiên cứu môn học. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NGUYÊN LÝ MAC - LÊNIN TS. LÊ NGỌC THÔNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN ( GI¸O TR×NH §IÖN Tö ) HÀ NỘI 2009 Có nhiều chủ thuyết nhân đạo giải phóng nhân dân lao động, giải phóng con người khỏi ách áp bức bóc lột. Trong đó có chủ nghĩa mác – Lênin là học thuýet khoa học nhất, chắc chắn nhất và chân chính nhất để thực hiện lý tưởng ấy BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NGUYÊN LÝ MAC - LÊNIN CHƯƠNG MỞ ĐẦU NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN HÀ NỘI 2009 DÀN Ý CỦA CHƯƠNG NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢNCỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN KHÁI LƯỢC VỀ CN MLN CN MLN & 3 BỘ PHẬN CẤU THÀNH KHÁI LƯỢC VỀ SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CN MLN CÁC ĐIỀU KIỆN, TIỀN ĐỀ CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CN MLN CN MLN VÀ PHONG TRÀO CM THẾ GIỚI ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VỀ PP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU VỀ PP TỔNG QUAN MỤC ĐÍCH 1. TRANG BI NHỮNG LI LUẬN KHÁI QUÁT NHÂT VỀ MÔN HOC (NHẬP MÔN) 2. HINH THÀNH VÀ CỦNG CỐ LÒNG TIN YEU MÔN HOC 3. RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC, TƯ TƯỞNG THEO YÊU CẦU XÃ HỘI KIẾN THỨC NL M - X KHÁI LƯỢC VỀ CN MLN ĐỐI TƯƠNG MỤC ĐÍCH YÊU CẦU PHƯƠNG PHÁP VAI TRÒ YÊU CÀU 1/TÀI LIÊU 2/THỜI GIAN 3/CÂU HỎI (XEM GT) 1. CN MLN & 3 BỘ PHẬN CẤU THÀNH KHÁI NIỆM VỀ CN MÁC - LẤNIN NHU CẦU CUỘC SÔNG NHẬN THỨC XÂY DƯNG XH TỐT ĐẸP CHỦ NGHĨA MÁC –LÊ NIN HỆ THỐNG QUAN ĐIỂM & HỌC THUYẾT KHOA HỌC = TRI THỨC VỀ SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG GC VÔ SẢN & ND LAO ĐỘNG CÁCH TIẾP CẬN KHÁI NIỆM VỀ CN MÁC – LẤNIN ( TỪ CƠ SỞ LÝ LUẬN, ĐẠO ĐỨC, THỰC TIỄN ) Tư tưởng của C. Mác, của CN Mác – Lênin đã ảnh hưởng vô cùng to lớn và rộng khắp tới toàn cầu C. Mác giữ vị trí thứ nhất trong các nhà tư tưởng của thiên niên kỷ ( kết quả bầu chọn trên mạng của công ty truyền hình ABC – Anh Đặng Tiểu Bình : “ Tôi khẳng định một cách chắc chắn rằng trên thế giới ngày càng nhiều tán thành chủ nghĩa Mác vì chủ nghĩa Mác là một .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.