TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 54/2015/QĐ-UBND

Quyết định số: 54/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 54 2015 QĐ-UBND Nghệ An ngày 9 tháng 9 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định về đối tượng mức thu chế độ quản lý lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 12 2002 Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 8 2001 Căn cứ Nghị định số 57 2002 NĐ-CP ngày 03 6 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24 2006 NĐ-CP ngày 06 3 2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57 2002 NĐ-CP ngày 03 6 2002 Căn cứ Thông tư số 63 2002 TT-BTC ngày 24 7 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45 2006 TT-BTC ngày 25 5 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 63 2002 Tt-BTC ngày 24 7 2002 Căn cứ Thông tư số 06 2008 TT-BCA-C11 ngày 27 5 2008 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn một số điểm về lệ phí đăng ký cư trú cấp chứng minh nhân dân Căn cứ Thông tư số 02 2014 TT-BTC ngày 02 01 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ Nghị quyết số 176 2015 NQ-HĐND ngày 10 7 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2192 STC-NST ngày 04 9 2015 Sở Tư pháp tại Công văn số 1441 BCTĐ-STP ngày 08 9 2015 và Công an tỉnh tại Tờ trình số 1423 TTr-CAT-PC64 ngày 25 tháng 8 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đối tượng mức thu và chế độ quản lý lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An . Điều 2. Công an tỉnh hướng dẫn triển khai kiểm tra việc thực hiện và định kỳ báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh. Điều 3. Quyết định này có .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.