TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7447-5-51:2004 - IEC 60364-5-51:2001

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7447-5-51:2004 quy định việc lựa chọn và lắp đặt thiết bị. Tiêu chuẩn này đưa ra các quy tắc chung để phù hợp với các biện pháp bảo vệ an toàn, các yêu cầu để hoạt động đúng mục đích sử dụng của hệ thống lắp đặt và các yêu cầu tương ứng với các ảnh hưởng bên ngoài dự kiến. | TCVN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7447-5-51 2004 IEC 60364-5-51 2001 Xuất bàn lần 1 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN CỦA CÁC TOÀ NHÀ -Phần 5-51 LựA CHỌN VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN -QUI TẮC CHUNG Electrical installations of buildings -Part 5-51 Selection and erection of electrical equipment - Common rules 155 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7447-5-51 20Ọ4 Hệ thông lắp đặt điện của các toà nhà - Phẩn 5-51 Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Qui tắc chung Electrical installations of buildings - Part 5-51 Selection and erection of electrical equipment - Common rules 510 Giới thiệu Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định việc lựa chọn vá lắp đặt thiết bị. Tiêu chuẩn này đưa ra các qui tắc chung để phù hợp với các biện pháp bảo vê an toàn các yêu cầu để hoạt động đúng mục đích sử dụng của hệ thống lắp đặt và các yèu cầu tương ứng với các ảnh hưởng bên ngoài đã dự kiến. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rát cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thi áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phièn bản mới nhât bao gốm cả các sửa đổi. Tuy nhiên khuyên khích các bên thoả thuận dựa trên tiêu chuẩn này nghiên cứu khả năng áp dụng phiên bản mới nhất của các tái liệu liệt kê dưới đây. IEC 60068-2-11 1981 Environmental testing - Part 2 Tests. Test Ka Salt mist Thử nghiệm mõi trưởng - Phấn 2 Các thử nghiệm. Thử nghiệm Ka sương muối IEC 60073 1996 Basic and safety principles for man-machine interface marking and identification -Coding principles for indication devices and actuators Nguyên tắc cơ bản và an toàn đối với giao diện người -may ghi nhãn và nhận biết - Nguyên tắc mã hóa dùng cho thiết bị chỉ thị và cơ cấu khởi động IEC 60079 tất cả các phấn Electrical apparatus for explosive gas atmospheres Thiết bị điện dùng trong khí quyển có khí nổ IEC 60255-22-1 1988 Electrical relays - Part 22 Electrical disturbance tests for measuring relays and protection equipment Section 1 1 MHz burst .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.