TAILIEUCHUNG - Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Chế độ Varna trong thư tịch cổ Ấn Độ

Thông qua một số thư tịch cổ, luận án tìm hiểu và làm rõ những nội dung cụ thể của chế độ Varna được phản ánh trong những văn bản đó. Từ đó, đánh giá về chế độ Varna trong thư tịch cổ và tác động trên nhiều mặt của chế độ này đối với xã hội Ấn Độ cổ đại. Qua những nội dung trên để hiểu về một phần hiện thực xã hội Ấn Độ cổ đại. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ---------- ffl --- TỐNG THỊ QUỲNH HƯƠNG CHẾ ĐỘ VARNA TRONG THƯ TỊCH CỔ ẤN ĐỘ LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ HÀ NỘI - 2016 El . ĩ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI -----------mí Jm---- TỐNG THỊ QUỲNH HƯƠNG CHẾ ĐỘ VARNA TRONG THƯ TỊCH CỔ ẤN ĐỘ Chuyên ngành Lịch sử Thế giới Mã số LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ Người hướng dẫn Đinh Ngọc Bảo HÀ NỘI - 2016 MỤC LỤC MỞ 1. Lý do chọn đề 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên 4. Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên 5. Đóng góp của luận 6. Cấu trúc của luận NỘI CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN . Lịch sử nghiên cứu vấn . Những nghiên cứu về chế độ . Những nghiên cứu về thư tịch cổ Ân . Những vấn đề đã được giải quyết và vấn đề đặt ra cho luận CHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT VỀ THƯ TỊCH CỔ ẤN . Hoàn cảnh ra đời của các thư tịch cổ Ấn . Một số thư tịch cổ được sử dụng trong luận . . Luật Narada Nârada .33 . Tác phẩm . Mahabharata và Bhagavad . . Các văn bản thư tịch cổ được sử dụng trong luận . Giá trị của các thư tịch cổ trong việc tìm hiểu chế độ Tiểu kết chương CHƯƠNG 3. NGUỒN GỐC VÀ Sự PHÂN BIỆT GIỮA CÁC VARNA TRONG THƯ TỊCH CỔ ẤN . Nguồn gốc của chế độ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.