TAILIEUCHUNG - Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương III - TS. Lê Ngọc Thông

Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương III trình bày các nội dung của chủ nghĩa duy vật lịch sử như quan niệm duy vật lịch sử, vai trò của sản xuất vật chất, quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người & vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NL MÁC LÊ NIN CHƯƠNG III CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ HÀ NỘI 2009 QUAN NIỆM DUY VẬT LỊCH SỬ QN DVBC XÃ HỘI QN DVLS 1. KĐ VAI TRÒ CỦA SXVC 2. KĐ VAI TRÒ CỦA QCND 3. KĐ VAI TRÒ CỦA KINH TẾ ĐỐI VỚI CHÍNH TRỊ 4. KĐ VAI TRÒ CỦA CÁCH MẠNG XÃ HỘI 5. KĐ VAI TRÒ CỦA TỒN TẠI XH ĐỐI VỚI Ý THỨC XÃ HỘI NHỮNG TIỀN ĐỀ XUẤT PHÁT ĐỂ XD LL HTKT – XH KINH TẾ VĂN HÓA TƯ TƯỞNG TÁC ĐỘNG CON NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÓ Ý THỨC GIẢI THÍCH XH LÀ VẤN ĐỀ RẤT PHỨC TẠP XÃ HỘI XÃ HỘI – ĐỐI TƯỢNG N/C CỦA CON NGƯỜI XA HOI BAN CHAT XA HOI KET CAU CUA XH CAC QT HOAT DONG XU THE VAN DONG CHU THE XA HOI HINH THAI KINH TE XH HINH THAI CHINH TRI XH BIỂU HIỆN THÀNH TỐ QUAN ĐIỂM CỦA CNDT KINH TẾ VĂN HÓA TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC ĐỨC ( ĐẦU TK XIX ) C. MÁC PHÊ PHÁN TRIẾT HỌC ĐỨC VẪN LẤY “ SỰ THỐNG TRỊ CỦA TÔN GIÁO LÀM TIỀN ĐỀ. VÀ DẦN DÀ , NGƯỜI TA TUYÊN BỐ MỌI QUAN HỆ THỐNG TRỊ LÀ MỘT QUAN HỆ TÔN GIÁO VÀ NGƯỜI TA BIẾN QUAN HỆ ĐÓ THÀNH SỰ SÙNG BÁI: SÙNG BÁI PHÁP LUẬT SÙNG BÁI NHÀ NƯỚC VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT VẬT CHẤT & QL QHSX PHÙ HỢP VỚI TC & TRÌNH ĐỘ CỦA LLSX SXVC = LA QUA TRINH HOAT DONGVC CO MD CUA CON NGUOI NHAM BIEN DOI TGHT DAP UNG NC XA HOI TANG CUONG PT SXVC + CAC YEU TO + QUAN LY + KHKT +HOI NHAP VAI TRO YEU TO, ĐIEU KIEN DAN CU ĐK DIA LY PTSX CO SO HINH THANH XH CO SO TỒN TẠI XÃ HỘI CO SO CHO SỰ TIẾN BỘ XH 1. SXVC & VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT VẬT CHẤT PTSX LA CACH THUC CON NGUOI DUNG ĐE TIEN HANH SX RA CUA CAI V/ C VAI TRO = QĐ TINH CHAT KET CAU XH TĂNG CƯỜNG CỦNG CỐ & PHÁT TRIỂN PTSX TIẾN BỘ PHÙ HỢP CAC YEU TO + QUẢN LY + KHKT HỘI NHẬP QĐ SU BIEN ĐỔI, THAY THE CAC CHE ĐỘ XH QĐ T/C, KẾT CẤU QH GIA ĐÈNH CAU TRUC QHSX LLSX PHUONG THUC SAN XUAT BIỆN CHỨNG CỦA XÃ HỘI B/C XÃ HỘI 2 B/C GIỮA CSHT & KTTT 3 B/C TRONG TÍNH LS - TN 1. B/C GIỮA LLSX & QHSX XÃ HỘI PHÁT TRIỂN CÁC KHÁI NIỆM B/C LLSX & QHSX 1. LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 3. TÍNH CHẤT CỦA LLSX 2. QUAN HỆ SẢN XUẤT 4. TRÌNH ĐỘ CỦA LLSX THỰC CHẤT CỦA QL: MỐI QUAN HỆ LLSX - QHSX 3. TÍNH CHẤT

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.