TAILIEUCHUNG - Ebook Một số mô hình công nghiệp hóa trên thế giới và Việt Nam: Phần 1 - PGS.TS. Mai Thị Thanh Xuân (chủ biên)

Cuốn sách "Một số mô hình công nghiệp hóa trên thế giới và Việt Nam" cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản và hệ thống, có tính học thuật về công nghiệp hóa. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Những vấn đề lý luận về mô hình công nghiệp hóa, một số mô hình công nghiệp hóa trên thế giới. . | G NHÃ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUÓC GIA HÀ NÔI Hft TỊỊỘ I _________MỘT sỏ_________ MÔ HÌNH CÓNG NGHIỆP nÔA TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM MAI TH THANH XUÂN Chủ biên MỘT SỐ MÔ HÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.