TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 52/2015/QĐ-UBND

Quyết định số: 52/2015/QĐ-UBND về việc quy định về cán bộ lâm nghiệp cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 52 2015 QĐ-UBND Nghệ An ngày 08 tháng 9 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định về cán bộ lâm nghiệp cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004 Căn cứ Quyết định 07 2012 QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng Căn cứ Nghị quyết số 172 2015 NQ-HĐND ngày 10 7 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về mức phụ cấp cho cán bộ lâm nghiệp cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 2230 SNN-CCKL ngày 01 9 2015 sau khi có ý kiến của các Sở Nội vụ Công văn số 1318 SNV-XDCQ ngày 25 8 2015 Tài chính Công văn số 2082 STC-NST ngày 24 8 2015 Tư pháp tại Báo cáo thẩm định dự thảo Quyết định về mức phụ cấp cho cán bộ lâm nghiệp cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An số 1398 BCTĐ-STP ngày 31 8 2015 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Quyết định này quy định về tiêu chuẩn thủ tục công nhận quản lý sử dụng nhiệm vụ quyền hạn và mức phụ cấp của cán bộ lâm nghiệp tại các xã phường thị trấn có rừng Sau đây gọi chung là xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 2. Đối tượng áp dụng Cán bộ lâm nghiệp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng Điều 2. Tiêu chuẩn tuyển chọn cán bộ lâm nghiệp xã 1. Là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại xã. 2. Có hiểu biết pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng nắm vững chủ trương đường lối chính sách pháp luật của nhà nước nắm vững tình hình cụ thể tại địa phương như Tập quán tình hình rừng thông thạo địa hình đồi núi giao thông 3. Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt nhiệt tình trong công việc có năng lực tham mưu to chức thực hiện nhiệm vụ có đủ sức khỏe và thời gian hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.