TAILIEUCHUNG - Giáo trình Lý thuyết các quá trình luyện kim: Phần 1

Phần 1 giáo trình "Lý thuyết các quá trình luyện kim" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quá trình cháy nhiên liệu; quá trình phân ly oxit, cacbonat và sunlfua kim loại; hoàn nguyên oxit kim loại; cấu trúc, tính chất của xỉ và kim loại lỏng. nội dung chi tiết. | BÁCH KHOA 1956-2006 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 50 Năm Xây dựng và phát triển . BÙI VÀN Mưu CHỦ BIÊN PGS. TS. NGUYỀN VĂN HIỂN PGS. ĨS. NGUYỀN KÊ BÍNH PGS. TS. TRƯƠNG NGỌC THẬN LÝ THUYẾT CÁC QUÁ JRINH LUYỆN KIM NHÀ XUẤT BÀN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT BÙI VẢN Mưu Chủ biên NGUYỄN VẢN HIÊN NGUYÊN KẾ BÍNH TRƯƠNG NGỌC THẬN LÝ THUYẾT CÁC QUÁ TRÌNH LUYỆN KIM NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI ỉ ì nổi íTíìu Lý thuyết các quá n inh luyện kim phát triển học thuyết vể nhiệt động học động học của các quá trình lý thuyết dung dịch các hiện tượng hề mặt lý thuyết cấu tạo chất. Các giả thuyết kinh điển về lý thuyết cán hằng ảnh hường của nhiệt độ nống độ. đều được mó tả gắn liền với các phản ứng luyện kim cụ thể của sự cháy sự khử cacbon oxi lưu huỳnh phôtpho của sự hoà tan các khí trong kim loại và gắn liền với các quá trình khử khí khử tạp chất phì kim. Giáo trình này hao gồm ngoài những phần truyền thống như lý thuyết cháy sự tạo thành và phán ly các hợp chất kim loại lý thuyết về hoàn nguyên và oxi hoá còn có những học thuyết hiện đại vê cấu trúc các chất nóng chảy của xỉ vá kim loại lỏng tương tác giữa chúng với môi trường khí sự kết tinh của các hợp kim lỏng sự tinh luyện và những ứng dụng lý thuyết vào các lĩnh vực luyện kim ở nhiệt độ cao. Lý thuyết các quá trình luyện kim là một khoa học cơ sở vê hoả luyện . Nó chuẩn bị để độc giả tiếp tục đi sáu vào các giáo trình chuyên ngành cụ thể như công nghệ luyện gang luyện thép hợp kim các kim loại màu và công nghệ đúc. Quyển sách này gồm 8 chương ỉ. Quá trình cháy nhiên liệu. 2. Quá trình phán ly oxit cacbonat và sulfua kim loại. 3. Hoàn nguyên oxit kim loại. 4. Cấu trúc tính chất của xỉ và kim loại lỏng. 5. Các qúa trình oxi hoá khử oxi trong luyện kìm. 6. Tinh luyện thép ngoài lò. 7. Phương pháp tinh luyện bằng điện xỉ. 8. Nấu luyện và tinh luyện bằng phương pháp Plasma. Đây là giáo trình quan trọng để dào tạo kỹ sư luyện kim kỹ sư khoa học và công nghệ vật liệu và là tải liệu tham khảo

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.