TAILIEUCHUNG - Di cư và phát triển trong bối cảnh đổi mới kinh tế, xã hội của đất nước - Đặng Nguyên Anh

Tham khảo nội dung bài viết "Di cư và phát triển trong bối cảnh đổi mới kinh tế, xã hội của đất nước" dưới đây để nắm bắt được kinh nghiệm của các quốc gia châu Á về di cư, di cư và biến đổi kinh tế, xã hội ở Việt Nam, vai trò của các yếu tố phát triển đối với di cư ở nước ta. | Xã hội học số 1 61 1998 3 DI cư VÀ PHÁT TRIỂN TRONG Bối CẢNH Đổi MỚI KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA DAT NưỚC ĐẶNG NGUYÊN ANH Theo luận điểm kinh điển dân số tại các quốc gia đang phát triển ít có sự di động do quá trình di cư chỉ diễn ra mạnh mẽ trên nền tảng của một xã hội công nghiệp hiện đại Zelinski 1971 . Tuy nhiên khi các số liệu và phương pháp nghiên cứu di cư trỏ nên phong phú hơn người ta đã thấy rằng di chuyển dân số diễn ra rộng khắp ngay ỏ các quốc gia đang bước vào thời kỳ phát triển ban đầu. Ngay từ những thập kỷ trước quá trình di cư ỏ châu Á đã diễn ra mạnh mẽ dưới nhiều hình thức với sự tham gia của nhiều tầng lớp xã hội và dân cư khác nhau. Là một phương thức năng động kết nối nông thôn với thành thị giữa các vùng lãnh thổ trong một nước cũng như giữa các quốc gia di cư đã trỏ nên một cấu thành quan trọng góp phần vào tiến trình phát triển ỏ nhiều quốc gia. Trong khi nghiên cứu di cư ỏ châu Á đã đạt đến đỉnh cao với những xuất bản phẩm hết sức phong phú thì những kết quả thu được về di cư ỏ Việt Nam còn ít về số lương và nghèo nàn về chất lượng. Đặc biệt nguyên nhân và bản chất của vấn đề di cư chưa được đặt ra xem xét một cách nghiêm túc trong công tác hoạch định kế hoạch và chính sách kinh tế-xã hội. Di cư vẫn bị xem như một vấn đề bức xúc cần giải quyết một cái giá phải trả cho sự phát triển chứ không phải là một yếu tố tích cực góp phần thúc đẩy tăng trưỏng kinh tế và tiến bộ xã hội trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. Nếu so sánh Việt Nam với các quốc gia châu Á trên lĩnh vực di cư có thể nhận thấy nhiều điểm khác biệt cũng như tương đồng. Quá trình di cư ỏ Việt Nam có những nét đặc thù chủ yếu do sự tác động liên tục của chiến tranh và vai trò chủ đạo của nhà nước đối với công tác di dân nhưng đồng thời Việt Nam cũng tìm thấy sự tương đồng với các quốc gia trong khu vực về hình thái nguyên nhân và bản chất của di cư trong tiến trình hiện đại hóa đất nước. Với đặc trưng đó phần đầu của bài viết này tìm hiểu kinh nghiệm di cư mà các quốc gia ỏ châu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.