TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 51/2015/QĐ-UBND

Quyết định số: 51/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2010;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 51 2015 QĐ-UBND Nghệ An ngày 31 tháng 8 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN - Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 - Căn cứ Luật Khoáng sản số 60 2010 QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 11 2010 - Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường số 55 2014 QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23 6 2014 - Căn cứ Nghị định số 15 2012 NĐ-CP ngày 09 3 2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản Nghị định số 124 2007 NĐ-CP ngày 31 7 2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng - Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 105 2008 QĐ-TTg ngày 21 7 2008 về việc Phê duyệt Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 số 1065 QĐ-TTg ngày 9 7 2010 về việc Phê duyệt Bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 số 152 2008 QĐ-TTg ngày 28 11 2008 về việc Phê duyệt Quy hoạch thăm dò khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 số 45 QĐ-TTg ngày 09 01 2012 về việc Phê duyệt Bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 số 1469 QĐ-TTg ngày 22 8 2014 về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 - Căn cứ Nghị quyết số 179 2015 NQ-HĐND ngày 10 7 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI kỳ họp thứ 14 về việc thông qua Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An tại Công văn số

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.