TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 50/2015/QĐ-UBND

Quyết định số: 50/2015/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu là đô thị loại V; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Quy hoạch và đô thị 2009;. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 50 2015 QĐ-UBND Nghệ An ngày 31 tháng 8 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận đô thị Sơn Hải huyện Quỳnh Lưu là đô thị loại V UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Quy hoạch và đô thị 2009 Căn cứ Nghị định số 42 2009 NĐ-CP ngày 07 5 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị Căn cứ Nghị quyết số 178 2015 NQ-HĐND ngày 10 7 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Xét đề nghị của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công nhận đô thị Sơn Hải huyện Quỳnh Lưu là đô thị loại V. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc các Sở Xây dựng Nội vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Xuân .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.