TAILIEUCHUNG - Bài giảng Chương 4: Đột biến nhiễm sắc thể

Nội dung chính của Bài giảng Chương 4: Đột biến nhiễm sắc thể trình bày về đột biến cấu trúc NST như lặp đoạn, mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn; đột biến số lượng NST đa bội hoá, lệch bội hoá, bất hoạt của NST X. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập chuyên ngành Sinh học. | Chương 4 ĐỘT BIẾN NHIỄM SĂC THỂ Nội dung chính Đột biến cấu trúc NST Lặp đoạn Mất đoạn Đảo đoạn Chuyển đoạn Đột biến số lượng NST Đa bội hoá Lệch bội hoáBBất hoạt của NST X Hiện tượng lệch bội (aneuploidy) Nguyên nhân và cơ chế Hiện tượng lệch bội ở người Thể dị hợp chuyển đoạn Giao tử Cân bằng Không cân bằng Bthường (46) >1/3 Dị hợp CĐ (45) >1/3 Monosomic 21 (45) (chết) 0 Trisomic 21 (46) 1/3 Dị hợp CĐ (45) >1/3 Monosomic 21 (45) (chết) 0 Trisomic 21 (46) <1/3 Gtbt Thể Barr và bất hoạt X Structural Translocations, inversions, insertions, deletions, rings What happens at meiosis? Formation of gametes that are: normal, balanced abnormal Associated with increased miscarriages Most chromosome abnormalities incompatible with life Robertsonian translocation Pericentric inversion If cross over occurs within the inverted segment Normal gametes Balanced gametes inverted Unbalanced gametes Duplication of proximal end & Deletion of distal end Deletion of proximal end & Duplication of distal end Paracentric inversion If cross over occurs within the inverted .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.