TAILIEUCHUNG - Những yếu tố ảnh hưởng đến mức chi tiêu trong hộ gia đình ở Việt Nam - Vũ Triều Minh

nội dung bài viết "Những yếu tố ảnh hưởng đến mức chi tiêu trong hộ gia đình ở Việt Nam" dưới đây để nắm bắt được kết quả về việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến mức chi tiêu trong hộ gia đình ở Việt Nam như: Mức chi tiêu theo bằng cấp của chủ hộ, mức chi tiêu theo khả năng biết chữ và mù chữ của chủ hộ, mức chi tiêu theo độ lành nghề của chủ hộ,. | 54 Xã hội học sô 1 57 1997 Những yếu tố anh hưỏng đến mức chi tiêu trong hố gia đình ỏ Viết Nam VŨ TRIỀU MINH ĐẶT VÁN ĐỀ Trong mốt số cuốc khao sat gần đây vế ván đế nghiến cữu mức sống ỏ Viết Nam co hai chỉ bao chính thứỏng dung đế xac định mức sống Mốt chỉ bao thiến vế đo mức thu nhập tống thu nháp thứỏng xuyến va khống thứỏng xuyến trong cac hố gia đình cách đo nay đỏn gian cho số liếu chính xac mức sống tai mốt thỏi điếm nao đo nhứng lai không ôn định vì thu nháp cua mối ngứỏi thay đối rầt nhiếu tại mối thỏi điếm khac nhau. Mốt phứỏng phap khac cung cung cáp số liếu vế mức sống phứỏng phap nay xac định mức sống ôn định hơn theo thỏi gian đo la đo mức chi tiêu tuy nhiến phứỏng phap xac định mức sống theo mức chi tiếu thứỏng co kết qua tháp hỏn mức sống thức so vỏi mức thu nháp bỏi vì biếu đố chi tiếu thứỏng ốn định hỏn biếu đố thu nháp theo thỏi gian nhứng biếu đố chi tiếu thứỏng luốn tháp hỏn so vỏi biếu đố thu nháp qua cac số liếu thống kế mức chi tiếu thứỏng chỉ bằng 0 9 mức thu nháp . Dứa trến kết qua cua cuốc khao sat toan quốc vế Mức sống Viết Nam nằm 1993 VLSS - Vietnam Living Standard Survey bai viết nay táp trung tìm hiếu nhứng yếu tố co thế tao ra mức chi tiếu khac nhau trong 4800 hố gia đình trến toan lanh thố Viết Nam bằng cach phán tích nhứng đằc điếm kinh tế xa hối cua hố gia đình vế cac yếu tố nhứ số ngứỏi trong hố gia đình tính chát vung lanh thố va mối trứỏng sống cua hố gia đình đo la thanh thị hay nống thốn. Ngoai ra con táp trung phán tích va đanh gia vai tro ngứỏi chu hố gia đình co anh hứỏng thế nao tỏi mức chi tiếu trong hố gia đình. Vai tro ngứỏi chu hố đứỏc phán tích qua cac chỉ bao vế trình đố vằn hoa nghế nghiếp giỏi tính tuối . vỏi gia định ngứỏi chu hố la ngứỏi co anh hứỏng lỏn nhát tỏi cac thanh viến khac trong hố gia đình va la ngứỏi co đong gop phán quyết định tỏi mức chi tiếu cua hố gia đình. Cuối cung chung ta co thế xáy dứng đứỏc mốt mố hình mức đố chi tiếu trong mối hố gia đình tứ nhứng chỉ bao co anh hứỏng nhát. Nhứ váy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.