TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7401:2004

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7401:2004 về Tiêu chuẩn chung đối với phomat áp dụng cho tất cả các loại phomat để tiêu thụ trực tiếp hoặc chế biến tiếp theo, phù hợp với mô tả trong điều 2 của tiêu chuẩn này. nội dung chi tiết. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.