TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 50/2014/QĐ-UBND

Quyết định số: 50/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức chi và kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Số 50 2014 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc An Giang ngày 31 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định mức chi và kinh phí thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật To chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004 Căn cứ Thông tư liên tịch số 14 2014 TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở Căn cứ Nghị quyết số 09 2014 NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi và kinh phí thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Quyết định này quy định nội dung mức chi và kinh phí đối với các cơ quan đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang sau đây gọi là công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật . Điều 2. Nội dung chi Thực hiện theo Điều 4 Thông tư liên tịch số 14 2014 TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 14 2014 TTLT-BTC-BTP . Điều 3. Mức chi 1. Mức chi cho công tác pho biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật thực .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.