TAILIEUCHUNG - Cây Nhà Lá Vườn

Quỳnh nhiều lần dùng trí thông minh, tài đối đáp để trêu chọc chúa Trịnh, nên trước chúa quý trọng bao nhiêu thì sau lại ghét bấy nhiêu. Chúa càng ghét, Quỳnh càng trêu tợn. | Cây Nhà Lá Vườn uỳnh nhiều lần dùng trí thông minh tài đối đáp để trêu chọc chúa Trịnh nên trước chúa quý trọng bao nhiêu thì sau lại ghét bấy nhiêu. Chúa càng ghét Quỳnh càng trêu tợn. Một lần chúa sai lính tới kéo đổ nhà Quỳnh. Thấy lính đến Quỳnh bảo - Chúa sai các anh đến kéo đổ nhà ta các anh cứ làm nhưng không được reo cười ai mà reo cười ta cắt lưỡi. Ở đời hễ kéo nặng thì phải reo hò không dô ta hò khoan sao mà kéo nổi Bọn lính đành chịu thua về trình báo lại. Lần khác chúa sai bọn lính đến ỉa vào vườn nhà Quỳnh Quỳnh thản nhiên cầm dao ra bảo - Chúa sai các anh đến ỉa thì cứ ỉa nhưng ta cấm đái. Thằng nào đái thì dao đây ta cắt. Ngay Ỉa ai không đái bao giờ Bọn lính lại phải về tâu lại. Chúa truyền cho chúng mang gáo dừa theo và đái vào đó. Quỳnh đành chịu thua nhưng vẫn nghĩ cách chơi lại chúa. Một tháng sau Quỳnh ra chợ thấy người ta bán cải tốt liền mua thật nhiều về mang lên biếu chúa. Chúa thấy cải ngon sai đầu bếp nấu canh và quên chuyện cũ liền hỏi Quỳnh cải đâu mà ngon vậy. Quỳnh thưa ngay - Dạ đó là cải nhà trồng. Trước nó không tốt lắm nhưng từ khi chúa sai lính Bón phân vườn nhà thần nên nó tốt tươi như vật. Cây nhà lá vườn thôi thần mới dám dâng cho chúa xơi Cây Nhà Lá Vườn uỳnh nhiều lần thất lễ với chúa nên trước Chúa quý trọng bao nhiêu thì sau lại ghét bấy nhiêu. Quỳnh thất Chúa ghét lại càng trêu tợn. Một lần Chúa sai lính đến kéo đổ nhà Quỳnh. Quỳnh thấy lính đến thì bảo - Chúa sai các anh đến kéo đổ nhà ta thì các anh cứ việc kéo không được reo được cười ai mà reo cười thì ta cắt lưỡị - Nghề kéo nặng thì phải reo hò không dô ta không hò khoan đố ai kéo được. Bọ lính phải chịu về không. Lại một lần nữa Chúa sai lính đến ỉa giữa nhà Quỳnh. Quỳnh cầm dao ra bảo lính - Chúa sai các anh đến ỉa giữa nhà ta thì cứ việc ỉa nhưng cấm đái anh nào mà đái ta cắt dái đi. Ỉa ai mà nhịn đái được bọn lính phải cắp đít về. Có một vài anh lá nghe thấy thế đái ở trước nhà rồi mới đến ỉa lại đem gáo dừa đề phòng. Quỳnh thấy nó lập mưu trước đành chịu nhưng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.