TAILIEUCHUNG - Ca dao đề tài đôi ta chọn lọc

Tính tháng rồi lại tính năm, Tính tháng tháng đoạn, tính năm năm rồi. Đôi ta biết thuở nào nguôi. 2. Trăm năm soi tấm gương mờ Không bằng một phút soi nhờ gương trong. Đôi ta cách một con sông Muốn sang anh ngã cành hồng cho sang. 3. Trăng lu vì bởi đám mây | 999999999999999999 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Ca dao đề tài đôi ta 19 Ệ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 999999999999999999 1. Tính tháng rồi lại tính năm Tính tháng tháng đoạn tính năm năm rồi. Đôi ta biết thuở nào nguôi. 2. Trăm năm soi tấm gương mờ Không bằng một phút soi nhờ gương trong. Đôi ta cách một con sông Muốn sang anh ngã cành hồng cho sang. 3. Trăng lu vì bởi đám mây Đôi ta cách trở vì dây tơ hồng. 4. Trăng lu vì bởi áng mây Đôi ta cách trở vì dây tơ hồng. 5. Trăng lu vì bởi chòm mây Đôi ta cách trở vì giây tơ hồng 6. Trăng lu vì bởi lùm mây Đôi ta trắc trở tại dây tơ hồng 7. Trời ơi Sao chẳng xét suy Đôi ta mới ngộ khiến chi rã rời. 8. Trầu nào cay bằng trầu Xà Lẹt Thịt nào khét bằng thịt kên kên Đôi ta gá nghĩa không bền Dứt đi cho rảnh xuống lên làm gì 9. Trời mưa cho ướt lá cau Đôi ta be bé rủ nhau đi bừa. Trời mưa cho ớt lá dừa Đôi ta be bé đi bừa đồng trong. 10. Trời mưa lien tiếp sập sùi Đất ngoài biển năng lở năng bồi Đôi ta thương lỡ nhau rồi Chàng than thiếp khóc phụ mẫu ngời sao yên 11. Trách lòng thầy mẹ cầm cân Đôi ta như nhện đang lần mối tơ. Hai ta đứng lại vừa cân Trách lòng thầy mẹ phụ gần tham xa. 12. Trời mưa nước dội dọc dừa Sửa soạn anh trẩy bây giờ nàng ơi Quan trên có lệnh về đòi Tôi vâng lệnh người tôi phải bước ra Túi vóc mà cả bông hoa Đôi tay đôi túi mở ra khép .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.