TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7400:2010

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7400:2010 thay thế TCVN 7400:2004 và hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 279-1971. , . Tiêu chuẩn áp dụng cho bơ để sử dụng ngay hoặc chế biến tiếp, phù hợp với mô tả trong Điều 2 của tiêu chuẩn này. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.