TAILIEUCHUNG - Sưu tầm một số bài ca dao đề tài đôi ta

Tới đây trước miếu ông thần linh Cột đứng tre đòn tay sắt Đôi ta xung khắc Trục trặc cắt tóc thề nguyền. 2. Tới lui hoài, nàng mang tiếng hổ, Ra vô hoài, ra chỗ dần lân, Đôi ta thủng thẳng thương lần, Tới lui thăm viếng có phần thì thôi. 3. Ta yêu mình lắm ta thắm mình phai | ỉ í í í í í í í ỉ í í í íí íí íí íí m Ca dao đê tài đôi ta 18 í í í í í í í ỉ í í í í 1. Tới đây trước miếu ông thần linh Cột đứng tre đòn tay sắt Đôi ta xung khắc Trục trặc cắt tóc thề nguyền. 2. Tới lui hoài nàng mang tiếng hổ Ra vô hoài ra chỗ dần lân Đôi ta thủng thẳng thương lần Tới lui thăm viếng có phần thì thôi. 3. Ta yêu mình lắm ta thắm mình phai Xin đừng ăn ở ra hai tấm lòng. Mặc người bẻ lá ngăn sông Đôi ta cứ giữ tấm lòng chớ phaị Xin nàng chớ có nghe ai Chả trong tháng chạp thì ngoài tháng giêng 4. Tàu Nam Vang chạy ngang sông Hậu Tàu Vĩnh Thuận hay đậu Tam Bình Đôi ta nặng nghĩa nặng tình Biết cha với mẹ hay chuyện chúng mình ra sao 5. Tàu ra khỏi bến sợ chìm Đôi ta sợ nỗi mất niềm phu thê. 6. Tay anh cầm trái cau Vừa đi vừa bổ Tay em cầm ngọn trầu Vừa rọc vừa têm. Đôi ta trong ấm ngoài êm 7. Thằn lằn tặc lưỡi mái tranh Đôi ta còn nhỏ để giành mai sau 8. Thành Hà Nội năm cửa chàng ơi Sông Nhị nước chảy phân đôi một dòng Đôi ta chua ngọt đã từng Thành cao sóng mạnh cũng xin đừng quên ai. 9. Thuyền neo một sợi chỉ mành Đôi ta không xứng sao đành ép duyên 10. Tiên sa xuống đó mặc tiên Đôi ta đã hứa Lời nguyền thì .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.