TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 48/2015/QĐ-UBND

Quyết định số: 48/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Số 48 2015 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh ngày 21 tháng 09 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 12 2004 Căn cứ Nghị định số 24 2014 NĐ-CP ngày 04 4 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thành phố trực thuộc TW Thông tư liên tịch số 22 2015 TTLT-BCT-BNVngày 30 6 2015 của Bộ Công Thương Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh cấp huyện Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại các Văn bản Số 866 SCT-TCCB ngày 29 7 2015 và số 1016 SCT-TCCB ngày 28 8 2015 Giám đốc Sở Nội vụ tại các Văn bản Số 967 SNV-TCBC ngày 17 8 2015 số 1130 SNV-TCBC ngày 14 9 2015 kèm theo Báo cáo thẩm định số 1317 BC-STP ngày 13 8 2015 của Sở Tư pháp QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 1973 QĐ-UBND ngày 14 7 2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc các Sở Công Thương Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. . Nơi nhận. - Như Điều 2 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH - Bộ Công Thương - Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp - Website Chính phủ - Đ c Bí thư các Đ c Phó BT Tỉnh ủy - Thường trực HĐND tỉnh - Chủ tịch các PCT UBND tỉnh - Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Sở Tư pháp - Các Phó VP UBND tỉnh - Lưu VT CN1 TM NC1 Gửi Bản giấy TW TU HĐND tỉnh Các Sở Công Thương Nội vụ Tư pháp 25b Điện tử Các thành phần còn lại. Lê Đình Sơn QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ CÔNG

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.