TAILIEUCHUNG - Ca dao đề tài đôi ta

Người thanh, tiếng nói cũng thanh (2) Thấy em lịch sự lòng anh cũng mừng. Đêm trăng sáng chỉ có chừng Đôi ta đã gặp thì đừng xa nhaụ 2. Nào khi núp bóng trăng lờ, Đôi ta lận đận, bây giờ bậu bỏ qua. 3. Ngày nào nên ngãi vợ chồng Đôi ta như cá hóa rồng lên mây | V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V Z X 1 4-X J A 4- V J z-l x Ca dao đê tài đôi ta 16 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 1. Người thanh tiếng nói cũng thanh 2 Thấy em lịch sự lòng anh cũng mừng. Đêm trăng sáng chỉ có chừng Đôi ta đã gặp thì đừng xa nhaụ 2. Nào khi núp bóng trăng lờ Đôi ta lận đận bây giờ bậu bỏ qua. 3. Ngày nào nên ngãi vợ chồng Đôi ta như cá hóa rồng lên mây 4. Ngày ngày ra đứng cổng làng Đồng quang quãng vắng có chàng có tôi Bây giờ đường cái phân đôi Tay gạt nước mắt chàng ơi thiếp về Đôi ta đã có lời thề Ước gì ta được phu thê một nhà. Ước gì chàng thiếp giao hòa Chăn bông gối đệm giường ngà chiếu thau Ước gì ta lấy được nhau Cho bõ cơn sâu cho thỏa cơn vui 5. Nhác trông lên núi Thiên Thai Thấy hai con quạ ăn xoài trên cây Đôi ta dắt díu lên đây Áo giải làm chiếu khăn quây làm màn. 6. Núi Ngự Bình trước tròn sau méo Sông An Cựu nắng đục mưa trong Đôi ta như chỉ lộn vòng Đẹp duyên thì đẹp nhưng tơ hồng không xe 7. Phải chi hỏi đặng Nam Tào Đôi ta duyên nợ ngày nào mới xong. 8. Quạ kêu diều khóc quốc nọ chui qua Nhị đơn đối khẩu thiết giao hòa Đôi ta thương lén biết phụ mẫu nhà hay chưa 9. Quý hồ thầy mẹ thương yêu Đôi ta chụm đá chung niêu giữa đường. 10. Rắn hổ mang nằm ngang cây thục địa Ngựa nhà trời cắn lá chữ .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.