TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 48/2015/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số: 48/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. | ỦY BAN NHAN DÂN TỈNH NGHỆ AN Số 48 2015 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nghệ An ngày 31 tháng 8 năm 2015 QUYẾT định Ban hành quy định về chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Thông tư liên tịch số 26 2011 TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13 4 2011 của Liên Bộ Nông nghiệp và PTNT Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800 QĐ-TTg ngày 04 6 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 Căn cứ Thông tư liên tịch số 51 2013 TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 02 12 2013 của Liên Bộ Nông nghiệp và PTNT Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26 2011 TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13 4 2011 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Kế hoạch đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800 QĐ-TTg ngày 04 6 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 Căn cứ Nghị quyết số 166 2015 NQ-HĐND ngày 10 7 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI kỳ họp thứ 14 về chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 2111 TTr-SNN-VPĐP ngày 19 8 2015 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Giám đốc các Sở Thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh có liên quan Chủ tịch UBND các huyện thành phố thị xã và các đơn vị to chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.