TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7380:2004

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7380:2004 quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với lò đốt chất thải rắn y tế (sau đây gọi là lò đốt) dùng làm cơ sở kỹ thuật cho việc thiết kế, chế tạo và đánh giá thẩm định lò đốt chất thải rắn y tế. nội dung chi tiết. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.