TAILIEUCHUNG - Thử gợi lên những suy nghĩ về đổi mới cách quản lý của một Viện nghiên cứu khoa học - Phạm Bích San

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, nội dung bài viết "Thử gợi lên những suy nghĩ về đổi mới cách quản lý của một Viện nghiên cứu khoa học" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về những cách, suy nghỉ đổi mới cách quản lý của một Viện nghiên cứu khoa học. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu. | Xã hội học số 1 57 1997 13 THỬ GỢI LÊN NHỮNG SUY NGHĨ VÊ ĐổI MỚI CÁCH QUAN LY cUa MỔT VIÊN NGHIÊN CỮU KHOA HỌC PHAM BÍCH SAN Giống như hiện tương con lắc trong tự nhiên sự phát triển trong đời sống xa hội cung thường cháo đáo giựá một hường vá đối cực vời no. Mười nắm Đối Mời quá đi vời nhiêu thánh tựu to lờn nhưng cung lái đắt rá nhưng ván đê mời cho các cờ quán khoá hoc quán ly hoát động khoá hoc tại một Viện nghiên cựu như thê náo co lẽ trườc hêt chung tá cần trờ lái vời muc tiêu cuối cung củá hoát động nghiên cựu khoá hoc tìm kiêm nhưng kiên thực vá thống tin mời gop phần váo sự hiêu biêt chung cuá nhần loái. Nêu phát kiên đo khống đong gop đườc váo sự hiêu biêt chung cuá nhần loái thì đường nhiên đo khống phái lá hoát động khoá hoc má gioi lắm cung chỉ co thê lá nhưng hoát động cuá ái đo nhắm thỏá mán trí to mo cho một người hoắc một nhom người. Điêu kiên tối thiêu cho nghiên cựu khoá hoc gốm co hái một lá Quyên tự do suy nghĩ cuá các nhá khoá hoc vá hái lá co các nhá khoá hoc . co thê thêm điêu kiên thự bá nựá trong thời buối hiên náy co các đầu tư cần thiêt cho cống tác đo. Điêu kiên thự nhầt lá tuyêt đối cần thiêt vì các phát kiên khoá hoc lá nhưng điêu chựá biêt ngoài sự suy nghĩ thống thường cuá người đời nên rầt dê bị thánh kiên nêu khống co cờ chê đám báo án toán cho nhưng người lám khoá hoc. Tòá án dị giáo xự Brunẽ Gállilẽ nhưng đờt thánh trựng rộng lờn ờ Liên Xố cu trong nhưng thầp ky 30 vá 40 đá lám tốn thầt cho ngánh di truyên hoc điêu khiên hoc vá nhiêu ngánh khác lá minh chựng cu thê cho viêc náy. Điêu kiên thự hái lá cần thiêt vì chắng co nên khoá hoc náo lái co thê đờm hoá kêt trái đườc nêu như thiêu các nhá khoá hoc đích thực. Suy cho cung nhưng y tường mời cung phái đườc bắt đầu tự nhưng cái đầu cu thê náo đo. Cuối cung khi khoá hoc đá trờ thánh lực lường sán xuầt thì no khống con lá niêm đám mê cuá một số cá nhần khống vu lời náo đo má trờ thánh hoát động cuá một số lường đáng kê dần cư vời nhưng chi phí ngáy cáng tắng cung như nhưng đong gop

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.