TAILIEUCHUNG - Một số bài ca dao đề tài đôi ta

Em bước xuống ruộng sao sầu tấc dạ Tay ôm bó mạ nước mắt hai hàng Anh làm lỡ chuyến đò ngang Cho sông cạn nước đôi đàng biệt ly - Ngọn gió lung linh là bình linh rụng trên mặt nước Đôi ta vô phước chớ bận bịu thêm buồn Kiếp này duyên lỡ lỡ duyên Còn căn còn nợ xin nguyền kiếp sau. | w w w fv fv fv fv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv W1V Ca dao đê tài đôi ta 14 w w w fv fv fv fv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv 1. Em bước xuống ruộng sao sầu tấc dạ Tay ôm bó mạ nước mắt hai hàng Anh làm lỡ chuyến đò ngang Cho sông cạn nước đôi đàng biệt ly - Ngọn gió lung linh là bình linh rụng trên mặt nước Đôi ta vô phước chớ bận bịu thêm buồn Kiếp này duyên lỡ lỡ duyên Còn căn còn nợ xin nguyền kiếp sau. 2. Em nghiêng tai dưới gió Anh kể nhỏ cho em rành Đôi ta còn vương tơ mành Đó chẳng đành đây anh cũng gắng Sóng ba đào mưa nắng chẳng sao 3. Em nghiêng tai dưới gió 2 Đặng qua nói nhỏ cho em rành Đôi ta còn vướng tơ mành Đó chẳng đành đây cũng cố gắng Sóng ba đào mưa nắng không nao. 4. Em nghiêng tai dưới gió Qua kể nhỏ cho em rành. Đôi ta còn vướng tơ mành. Đó chẳng đành đây anh cũng gắng. Sóng ba đào mưa nắng chẳng nao. 5. Gặp nhau ghé nón chẳng chào Bao giờ nên bạn kiếp nào nên quen Gặp nhau giữa cánh đồng này Bốn mắt liếc lại lông mày đưa ngang Gặp nàng anh mới thở than Chơi huê từ thưở huê còn đương xuân Đôi ta sống mãi cõi trần Một năm chỉ có vài lần gặp nhau 6. Gặp nhau giữa cánh đồng này Bốn mắt liếc lại lông mày đưa ngang Gặp nàng anh mới thở than Chơi huê từ thuở huê còn đương xuân. Đôi ta sống mãi cõi trần Một năm chỉ có vài lần gặp nhaụ 7. Gá duyên chồng vợ không thành Trèo lên cây mít xích ra nhành buông tay

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.