TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 11/2015/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

Quyết định số: 11/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;. Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | CÔNG BÁO Số 36 37 Ngày 29-6-2015 25 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẠC LIÊU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 11 2015 QĐ-UBND Bạc Liêu ngày 09 tháng 6 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 11 2003 Căn cứ Nghị định số 24 2014 NĐ-CP ngày 04 4 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ Nghị định số 37 2014 NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện quận thị xã thành phố thuộc tỉnh Căn cứ Thông tư liên tịch số 50 2014 TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 8 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện quận thị xã thành phố thuộc tỉnh Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu tại Tờ trình số 154 TTr-SNV ngày 02 tháng 6 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu. 26 CÔNG BÁO Số 36 37 Ngày 29-6-2015 Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định này. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc Sở Nội vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thủ trưởng các ngành đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố căn cứ quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 19 2009 QĐ-UBND ngày 21 9 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.