TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 47/2015/QĐ-UBND

Quyết định số: 47/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung thực hiện nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh theo quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của thủ tướng chính phủ; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 47 2015 QĐ-UBND Hà Tĩnh ngày 18 tháng 09 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 139 2015 NQ-HĐND NGÀY 17 7 2015 CỦA HĐND TỈNH VỀ MỨC Hỏ TRỢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCHPHÁT TRIỂN HỢP TÁC LIÊN KẾT SẢN XUẤT GẮN VỚI TIÊU THỤ NÓNG SẢN XÂY DỰNG CÁNH ĐỒNG LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62 2013 QĐ-TTG NGÀY 25 10 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 12 2004 Căn cứ Quyết định số 62 2013 QĐ-TTg ngày 25 10 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản xây dựng cánh đồng lớn Căn cứ Thông tư số 15 2014 TT-BNNPTNT ngày 29 4 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 62 2013 QĐ-TTg ngày 25 10 2013 của Thủ tướng Chính phủ Văn bản số 2103 BTC-NSNN ngày 10 02 2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định 62 2013 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Căn cứ Nghị quyết số 139 2015 NQ-HĐND ngày 17 7 2015 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 62 2013 QĐ-TTg ngày 25 10 2013 của Thủ tướng Chính phủ Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1808 SNN-PTNT ngày 09 9 2015 sau khi có ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 2608 STC-NS ngày 19 8 2015 kèm theo Văn bản thẩm định số 1428 BC-STP ngày 31 8 2015 của Sở Tư pháp QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 139 2015 NQ-HĐND ngày 17 7 2015 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản xây dựng cánh đồng lớn trên địa

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.