TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 12/2015/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

Quyết định số: 12/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;. Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | 46 CÔNG BÁO Số 36 37 Ngày 29-6-2015 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẠC LIÊU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 12 2015 QĐ-UBND Bạc Liêu ngày 09 tháng 6 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 24 2014 NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ Nghị định số 37 2014 NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện quận thị xã thành phố thuộc tỉnh Căn cứ Thông tư liên tịch số 23 2014 TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện quận thị xã thành phố thuộc tỉnh Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu tại Tờ trình số 154 TTr-SNV ngày 02 tháng 6 năm 20115 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu. CÔNG BÁO Số 36 37 Ngày 29-6-2015 47 Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định này. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc Sở Nội vụ Giám đốc Sở Tư pháp Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 08 2010 QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.