TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 46/2015/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số: 46/2015/QĐ-UBND ban hành quy định tạm thời một số chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Pháp lệnh Dân số ngày 22/01/2003 và Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số ngày 27/12/2008;. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Số 46 2015 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh ngày 18 tháng 09 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỘT SỐ CHÍNH SÁCH DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Pháp lệnh Dân số ngày 22 01 2003 và Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số ngày 27 12 2008 Căn cứ Nghị định 104 2003 NĐ-CP ngày 16 9 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số Nghị định số 20 2010 NĐ-CP ngày 08 3 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số Nghị định số 18 2011 NĐ-CP ngày 17 3 2011 của Chính phủ sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20 2010 NĐ-CP ngày 08 3 2010 Căn cứ Chỉ thị số 23 2008 CT-TTg ngày 4 8 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình Căn cứ Nghị định số 176 2013 NĐ-CP ngày 14 11 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế Căn cứ Nghị quyết số 78 2013 NQ-HĐND ngày 18 12 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014 - 2020 Xét đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản số 1098 SYT-DSKHHGĐ ngày 26 6 2015 sau khi thống nhất với các Sở ngành liên quan và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1046 BC-STP ngày 25 6 2015 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 18 2009 QĐ-UBND ngày 19 6 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về quy định một số chế độ chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc Sở Nội vụ Giám đốc các Sở Thủ trưởng các Ban ngành đoàn thể các tổ chức xã hội các đơn vị lực lượng vũ .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.