TAILIEUCHUNG - Chuyên đề: Chuyên đề hàm số - Bùi Qũy

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn tập môn Toán, nội dung chuyên đề "Chuyên đề hàm số" dưới đây. Nội dung chuyên đề giới thiệu với các bạn những nội dung về ứng dụng đạo hàm, Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số, cực đại và cực tiểu, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số | Sở GD ĐT Hà Nam Trung Tâm GDTX Duy Tiên Chuyên đề Chuyên đề hàm số BÙI QUỸ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM 1 Sự đồng biến nghịch biến của hàm số Tóm tắt lí thuyết 1. Định nghĩa Định nghĩa Cho hàm số y f x xác định trên khoảng a b . Ta nói - Hàm số y f x đồng biến tăng trên khoảng a b nếu với mọi x1 x2 G a b mà x1 x2 thì f X1 f x2 . - Hàm số y f x nghịch biến giảm trên khoảng a b nếu với mọi X1 x2 G a b mà X1 x2 thì f xi f 2 . Hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên một khoảng được gọi là đơn điệu trên khoảng đó. 2. Điều kiện đủ của tính đơn điệu Định lý Định lí Lagrange Nếu hàm số y f x liên tục trên đoạn a b và có đạo hàm trên khoảng a b thì tồn tại một điểm c G a b sao cho f b - f a f c b - a hay f c f bl f a b a Định lý Cho hàm số y f x có đạo hàm trên khoảng a b . a Nếu f x 0 Vx G a b thì hàm số y f x đồng biến trên khoảng đó. b Nếu f x 0 Vx G a b thì hàm số y f x nghịch biến trên khoảng đó. Định lý Cho hàm số y f x có đạo hàm trên khoảng a b . Nếu f x 0 hoặc f x 0 Vx G a b và đẳng thức chỉ xảy ra tại một số hữu hạn điểm trên khoảng a b thì hàm số y f x đồng biến hoặc nghịch biến trên khoảng đó. Chú ý 1 Trong các hàm số sơ cấp được học ngoại trừ hàm hằng ta có kết quả sau - y f x là hàm số đồng biến trên a b -- f x 0 Vx G a b - y f x là hàm số nghịch biến trên a b -- f x 0 Vx G a b Các bước xét tính đơn điệu của hàm số - Tìm các điểm tới hạn - Xác định dấu của đạo hàm trong các khoảng xác định bởi các điểm tới hạn. - Lập bảng biến thiên từ đó suy ra chiều biến thiên của hàm số. 3. Nhắc lại định lí dấu tam thức bậc hai1 Ví dụ và bài tập t Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số sau Phải nhắc lại định lí thuận và định lí đảo CHUYÊN ĐỀ HÀM Số - BÙI QUỸ - TT GDTX DUY TIÊN 2 a y 4x3 3x 1 3 b y 4x4 x3 3x2 1 x x 1 c y x 1 x2 3x 3 d y TYb x 1 . x4 2x2 3 e y x f y x4 3x2 15 Cho hàm số y 3 x3 m 1 x2 m 3 x 4. Tìm m để hàm số tăng trên 0 3 t Cho hàm số y 2x2 2mx m 1. Tìm m để hàm số tăng trên 1 to t Cho hàm số y x3 3mx2 3 2m 1 x 1. Tìm m để hàm số .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.