TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 46/2015/QĐ-UBND

Quyết định số: 46/2015/QĐ-UBND quy định về thời gian hoạt động của đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 46 2015 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 09 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI LÝ INTERNET VÀ ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009 Căn cứ Nghị định số 25 2011 NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông Căn cứ Nghị định số 72 2013 NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ và thông tin trên mạng Căn cứ Thông tư số 23 2013 TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 20 TTr-STTTT ngày 28 tháng 8 năm 2015 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 4146 STP-VB ngày 04 tháng 8 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung sau 1. Đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet được phép hoạt động hàng ngày từ 08 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày. 2. Thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn nhà hàng sân bay bến tàu bến xe quán cà phê và điểm công cộng khác không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tuân theo giờ mở đóng cửa của địa điểm kinh doanh. 3. Tất cả các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng phải niêm yết công khai thời gian mở đóng cửa hoạt động hàng ngày tại địa điểm kinh doanh. Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các Sở ngành có liên quan Ủy ban nhân dân các quận .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.