TAILIEUCHUNG - Giáo trình học Kinh tế lượng

Kinh tế lượng là gì? Thuật ngữ tiếng Anh “Econometrics” có nghĩa là đo lường kinh tế1. Thật ra phạm vi của kinh tế lượng rộng hơn đo lường kinh tế. Chúng ta sẽ thấy điều đó qua một định nghĩa về kinh tế lượng như sau: “Không giống như thống kê kinh tế có nội dung chính là số liệu thống kê, kinh tế lượng là một môn độc lập với sự kết hợp của lý thuyết kinh tế, công cụ toán học và phương pháp luận thống kê. Nói rộng hơn, kinh tế lượng liên quan đến:. | n BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜnG đại học. KHOA . Giáo trình V Kinh tê lượng V A A MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1GIỚI THIỆU 3 . Kinh tế lượng là gì 3 . Phương pháp luận của Kinh tế lượng 4 . Những câu hỏi đặt ra cho một nhà kinh tế lượng 8 . Dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng 8 . Vai trò của máy vi tính và phầm mềm chuyên dụng 9 CHƯƠNG 2ÔN Tập về xác suất và Thống kê . Xác suất 11 . Thống kê mô tả 23 . Thống kê suy diễn-Vấn đề ước lượng 25 . Thống kê suy diễn - Kiểm định giả thiết thống kê30 CHƯƠNG 3HỒI QUY HAI BIẾN . Giới thiệu 39 . Hàm hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu 41 . Ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy theo phương pháp . Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy 48 . Định lý Gauss-Markov 52 . Độ thích hợp của hàm hồi quy - R2 52 . Dự báo bằng mô hình hồi quy hai biến 54 . Ý nghĩa của hồi quy tuyến tính và một số dạng hàm thường được sử dụng 56 CHƯƠNg 4MÔ HÌNH Hồi quy tuyến tíNh bội . Xây dựng mô hình 60 . Ước lượng tham số của mô hình hồi quy bội 61 . R2 và R2 hiệu chỉnh 64 . Kiểm định mức ý nghĩa chung của mô hình 64 . Quan hệ giữa R2 và F 65 . Ước lượng khoảng và kiểm định giả thiết thống kê cho hệ số hồi quy 65 . Biến phân loại Biến giả-Dummy variable 66 CHƯƠnG 5GIỚI THIỆU MỘT Số VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN MÔ HÌNH HỒI QUY . Đa cộng tuyến 72 . Phương sai của sai số thay đổi 74 . Tự tương quan tương quan chuỗi 80 . Lựa chọn mô hình 81 CHƯƠNG 6 DỰ BÁO VỚI MÔ HÌNH HỒI QUY . Dự báo với mô hình hồi quy đơn giản 84 . Tính chất trễ của dữ liệu chuỗi thời gian và hệ quả của nó đến mô hình 84 . Mô hình tự hồi quy 85 . Mô hình có độ trễ phân phối 85 . Ước lượng mô hình tự hồi quy 88 . Phát hiện tự tương quan trong mô hình tự hồi quy 88 CHƯƠNG 7CÁC MÔ Hình dỰ báo măng tính thống kê . Các thành phần của dữ liệu chuỗi thời gian 90 . Dự báo theo xu hướng dài hạn 92 . Một số kỹ thuật dự báo đơn giản 93 . Tiêu chuẩn đánh giá mô hình dự báo 94 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.