TAILIEUCHUNG - BÀI GIẢNG MÔN HỌC KINH TẾ LƯỢNG

Mục đích của Kinh Tế Lượng là giúp học viên nắm rõ và vận dụng được các mô hình hồi qui để ước lượng, dự đoán giá trị trung bình của tổng thể của các biến phụ thuộc theo giá trị của biến giải thích nhằm xác định mức độ quan hệ giữa các biến, từ đó thấy được bản chất của các hiện tượng và tìm được các biện pháp khắc phục. Môn học còn nhằm trang bị cho các học viên cách thức vận dụng các công cụ phân tích định lượng vào việc xử lý phân tích. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - Khoa Kinh tế và quản lý - BÀI GIẢNG MÔN HỌC KINH TẾ LƯỢNG Người biên soạn TS. Phạm Cảnh Huy KINH TẾ LƯỢNG 1. Tên học phần Kinh Tế Lượng Econometrics 2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần Mục đích của Kinh Tế Lượng là giúp học viên nắm rõ và vận dụng được các mô hình hồi qui để ước lượng dự đoán giá trị trung bình của tổng thể của các biến phụ thuộc theo giá trị của biến giải thích nhằm xác định mức độ quan hệ giữa các biến từ đó thấy được bản chất của các hiện tượng và tìm được các biện pháp khắc phục. Môn học còn nhằm trang bị cho các học viên cách thức vận dụng các công cụ phân tích định lượng vào việc xử lý phân tích các vấn đề kinh tế cụ thể. 3. Nhiệm vụ của học viên Dự giờ giảng trên lớp và đọc giáo trình làm bài tập theo nhóm về xử lý dữ liệu bằng ít nhất một phần mềm được môn học trang bị tham dự thảo luận dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Tham dự kiểm tra hết môn học theo lịch nhà trường qui định. 4. Tài liệu tham khảo thêm - Basic Econometrics tác giả Damodar N. Gujarati 1995. - Introductory Econometrics tác giả Craig A. Depken 2006 - Econometric Analysis tác giả William H . Greene 2000. 5. Tiêu chuẩn đánh giá - Dự giờ đủ trên lớp theo yêu cầu của môn học - Hoàn thành và đạt yêu cầu các bài tập về môn học trước khi thi hết môn - Thi hết môn 6. Mục tiêu của học phần Nắm vững các mô hình kinh tế lượng để có thể lượng hoá các quan hệ kinh tế vĩ mô và vi mô được trang bị trước đây. Liên kết được các mô hình kinh tế lượng với các lý thuyết kinh tế vĩ mô và vi mô bằng các dữ liệu thực tế. Đề xuất chính sách và dự báo dựa trên việc phân tích kiểm định các mối quan hệ kinh tế vi mô và vĩ mô qua kết quả của mô hình khi ứng dụng số liệu thực tế. 1 7. Nội dung học phần - Chương I Cơ bản về Kinh tế lượng và phân tích hồi qui - Chương II Mô hình hồi qui hai biến ước lượng và kiểm định - Chương III Mô hình hồi qui đa biến - Chương IV Đa cộng tuyến - Chương V Hồi qui với biến giả - Chương VI Phương sai sai số thay đổi - Chương VII Tương .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.