TAILIEUCHUNG - Quyết định 14/QĐ-ĐTĐL năm 2013

Quyết định 14/QĐ-ĐTĐL năm 2013 về Quy trình lập kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành. | BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC ĐIỀU TIÉT ĐIỆN LỰC Số 14 QĐ-ĐTĐL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 05 năm 2013 QUYÉT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIÉT ĐIỆN LỰC Căn cứ Nghị định số 95 2012 NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Căn cứ Quyết định số 153 2008 QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương Căn cứ Thông tư số 12 2010 TT-BCTngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ Công Thương Quy định hệ thống điện truyền tải Theo đề nghị của Trưởng phòng Quy hoạch và Giám sát cân bằng Cung cầu QUYÉT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình lập kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia hướng dẫn thực hiện Thông tư số 12 2010 TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ Công Thương Quy định hệ thống điện truyền tải. Điều 2 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3 Chánh Văn phòng Cục các Trưởng phòng thuộc Cục Điều tiết điện lực Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Giám đốc đơn vị điện lực và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . CỤC TRƯỞNG Nơi nhận - Bộ trưởng để b c - Thứ trưởng Lê Dương Quang để b c - Như Điều 3 - Lưu VT QHGS PC Đặng Huy Cường QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA Ban hành kèm theo Quyết định số 14 QĐ-ĐTĐL ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy trình này quy định trình tự thủ tục và trách nhiệm của các đơn vị trong công tác lập kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia năm tới tháng tới tuần tới và lập lịch huy động ngày tới. Điều 2. Đối tượng áp dụng Quy trình này áp dụng đối với các đơn vị sau đây 1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia . 3. Đơn

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.