TAILIEUCHUNG - QUẢN TRỊ HỌC

• Kiểm soát là một tiến trình gồm các hoạt động giám sát nhằm đảm bảo rằng các hoạt động đó được thực hiện đúng theo kế hoạch và điều chỉnh những sai sót quan trọng. • Đánh giá những hoạt động đã hoàn thành và so sánh kết quả thực tế với tiêu chuẩn đã được đề ra trước đó. | ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CSII TPHCmĨ B KHÓA K48B QUẢN TRỊ HỌC GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THẦY PHẠM HÙNG CƯỜNG KIỂM SOÁT Giáo viên hướng dẫn Thầy Phạm Hùng Cường Nhóm thuyết trình Võ Thanh Thanh 274 Lê Trần Tuấn Anh 305 Trần Phan Nhật Ánh 306 Nguyễn Trường Sơn 326 Đào Công Thành 337 Đinh Nhật Trường 381 Đào Nữ Hà Vy 396 Nguyễn Thị Tú Uyên 345 KIỂM SOÁT LÀ GÌ Kiểm soát là một tiến trình gồm các hoạt động giám sát nhằm đảm bảo rằng các hoạt động đó được thực hiện đúng theo kế hoạch và điều chỉnh những sai sót quan trọng. Đánh giá những hoạt động đã hoàn thành và so sánh kết quả thực tế với tiêu chuẩn đã được đề ra trước đó. Một hệ thống kiểm soát có hiệu quả đảm bảo rằng các hoạt động được hoàn thành theo đúng những phương pháp mà có thể đạt được như mục tiêu của tổ chức đề .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.