TAILIEUCHUNG - Bài giảng Bài 30: Lưu huỳnh

Lưu huỳnh tác dụng với kim loại và hidro, ứng dụng của lưu huỳnh, sản xuất lưu huỳnh là những nội dung chính thuộc bài giảng bài 30 "Lưu huỳnh". nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu | Quan sát bảng tuần hoàn cho biết vị trí của S? Bài 30 LƯU HUỲNH H2S ; FeS ; S ; SO2 ; SF6 -2 -2 +4 0 +6 +2e -4e -6e Tính oxi hoá Tính khử huỳnh tác dụng với kim loại và hidro Ở nhiệt độ cao Lưu huỳnh + kim loại Muối sunfua Lưu huỳnh + Khí hidro Khí hidro sunfua Na + S Fe + S Hg + S H2 + S t0 t0 t0 Na2S FeS HgS H2S Natri sunfua Sắt(II) sunfua Thuỷ ngân sunfua Hidro sunfua 2 0 0 0 Chất oxi hoá 0 o 0 0 0 +2 -2 +1 -2 Chất oxi hoá 0 +2 -2 Chất oxi hoá +1 -2 Chất oxi hoá S + O2 S + F2 t0 t0 SO2 SF6 3 o o o o +4 -2 Chất khử +6 -1 Chất khử huỳnh tác dụng với phi kim LƯU HUỲNH IV: SẢN XUẤT LƯU HUỲNH Mỏ lưu huỳnh trong tự nhiên Trong tự nhiên lưu huỳnh tồn tại ở dạng đơn chất. Ngoài ra lưu huỳnh còn có ở một số dạng hợp chất như các muối sunfat, sunfua Để khai thác lưu huỳnh trong mỏ lưu huỳnh người ta dùng phương pháp Frasch. Câu 2 : Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất hoá học của lưu huỳnh Lưu huỳnh chỉ có tính oxi hoá . Lưu huỳnh chỉ có tính khử . Lưu huỳnh vừa có tính oxi hoá , vừa có tính khử . Lưu huỳnh không có tính oxi hoá và không có tính khử .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.