TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7059:2009 - ISO 9129:2008

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7059:2009 quy định phương pháp đo để xác định mô men quán tính của mô tô và của tổ hợp mô tô - người lái. Tiêu chuẩn này áp dụng cho mô tô hai bánh. nội dung chi tiết. | .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.