TAILIEUCHUNG - Qui trình kiểm toán

cầu kiểm toán lần đầu bên cạnh các khách hàng muốn thay đổi kiểm toán để tìm kiếm sự phù hợp hoặc mức phí thấp hơn. - Các kiểm toán viên phải luôn chú ý tới việc tìm kiếm khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ nhưng phải đảm bảo chất lượng và hiệu quả của cuộc kiểm toán. Như vậy, trước khi quyết định tiếp nhận hay duy trì khách hàng, ký hợp đồng, lập và thực hiện kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên phải lưu ý về các bước chuẩn bị quan trọng trong giai. | 4 11 2012 gm Chương 3 Xf Qui trình kiểm toán I. Chuẩn bị kiểm toán II. Quy trình kiểm toán 1. Lập kế hoạch kiểm toán 2. Thực hiện kiểm toán 3. Hoàn tất và Lập báo cáo kiểm toán 1 Chuẩn bị kiểm toán 1. Mục đích của giai đoạn chuẩn bị kiểm toán - Mức độ cạnh tranh trong hoạt động kiểm toán ngày nay rất gay gắt. - Một mặt do xuất hiện ngày càng nhiều khách hàng có nhu cầu kiểm toán lần đầu bên cạnh các khách hàng muốn thay đổi kiểm toán để tìm kiếm sự phù hợp hoặc mức phí thấp hơn. - Các kiểm toán viên phải luôn chú ý tới việc tìm kiếm khách hàng mới duy trì khách hàng cũ nhưng phải đảm bảo chất lượng và hiệu quả của cuộc kiểm toán. Như vậy trước khi quyết định tiếp nhận hay duy trì khách hàng ký hợp đồng lập và thực hiện kế hoạch kiểm toán kiểm toán viên phải lưu ý về các bước chuẩn bị quan trọng trong giai đoạn tiền kế hoạch 2 I Chuẩn bị kiểm toán 2. Nội dung của giai đoạn chuẩn bị kiểm toán . Thư mời kiểm toán . Đánh giá khả năng chấp nhận khách hàng . Ký kết hợp đồng kiểm toán . Bố trí nhân sự của nhóm kiểm toán và phương tiện làm việc 3 1 4 11 2012 Đánh giá khả năng chấp nhận khách hàng Đối với khách hàng mới. - Công ty kiểm toán cần xác định về khả năng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn. - Có thể thu thập thông tin về tình trạng pháp lý lĩnh vực kinh doanh tình hình tài chính của khách hàng qua các luật sư công ty kiểm toán khác các ngân hàng thuê chuyên gia tiếp xúc với kiểm toán viên tiền nhiệm. - Trường hợp không có kiểm toán viên tiền nhiệm thì phải tăng cường mở rộng việc thu thập thông tin. SĐánh giá khả năng chấp nhận khách hàng Khách hàng cũ. Kiểm toán viên cần xem xét những thay đổinhư - Cơ cấu tổ chức phong cách quản lý các hoạt động của kháchhàng - Những ảnh hưởng đến phát triển kinh doanh của khách hàng gồm các yếu tố xã hội kỹ thuật và kinh tế - Những khó khăn về tài chính những vấn đề về kế toán - Những giao dịch liên quan đến các bên hữu quan - Những thay đổi trong hệ thống kế toán và hệ thống .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.