TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 46/2014/QĐ-UBND

Quyết định số: 46/2014/QĐ-UBND ban hành quy định thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. | ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 46 2014 QĐ-UBND Lai Châu ngày 29 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 12 2002 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 12 2004 Căn cứ Luật Cán bộ công chức ngày 13 11 2008 Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 11 2010 Căn cứ các Nghị định của Chính phủ Số 91 2006 NĐ-CP ngày 06 9 2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND UBND số 18 2010 NĐ-CP ngày 05 3 2010 về đào tạo bồi dưỡng công chức số 29 2012 NĐ-CP ngày 12 4 2012 về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức Căn cứ Nghị quyết số 120 2014 NQ-HĐND ngày 10 12 2014 của HĐND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 29 2011 QĐ-UBND ngày 06 10 2011 Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ công chức viên chức đi học và thu hút những người tình nguyện đến Lai Châu công tác Quyết định số 03 2012 QĐ-UBND ngày 16 01 2012 về việc sửa đoi bo sung một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29 2011 QĐ-UBND ngày 06 10 2011 của UBND tỉnh Lai Châu. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc các Sở Nội vụ Tài chính Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh Chủ tịch UBND các huyện thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.