TAILIEUCHUNG - Những thành ngữ cần thiết nhất cho người học tiếng Anh (Phần 2).

Những thành ngữ cần thiết nhất cho người học tiếng Anh (Phần 2) .Chúng ta cùng học thêm một số thành ngữ tiếng Anh rất thú vị nhé! Rome Was Not Built In One Day = Thành La Mã không phải được xây trong 1 ngày "It is taking me a long time to write this computer program." | Những thành ngữ cần thiết nhất cho người học tiếng Anh Phần 2 Chúng ta cùng học thêm một số thành ngữ tiếng Anh rất thú vị nhé Rome Was Not Built In One Day Thành La Mã không phải được xây trong 1 ngày It is taking me a long time to write this computer program. Answer Rome was not built in one day. Rub Salt In An Old Wound Xát muối vào vết thương chưa lành Oh please let s not rub salt in old wounds Start From Scratch bắt đầu từ đầu bắt đầu từ con số không How are you going to build your business Answer Just like everyone else does starting from scratch. The Pros And Cons những mặt lợi và những mặt hại I ve considered the pros and cons and I ve decided it is going to be expensive but I still want to go to college. The Straw That Broke The Camel s Back giọt nước làm tràn ly You ve been rude to me all day and I ve had it. That s the last straw Third Wheel kẻ dư thừa kỳ đà cản mũi You two go on ahead without me. I don t want to be the third wheel. Turn Over A New Leaf quyết tâm thay đổi cuộc đời I m turning over a new leaf I ve decided to quit smoking. Two Wrongs Don t Make A Right hai cái sai không làm nên 1 cái đúng That boy pushed me yesterday and I am going to get him back today Answer No you are not Two wrongs do not make a right. Under The Weather không khỏe trong người bị bệnh nhẹ do thời tiết What s wrong Answer I m a bit under the weather.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.