TAILIEUCHUNG - Lý thuyết về tài chính tiền tệ

“Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ” là môn học nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về Tài chính và Tiền tệ như khái niệm, chức năng, vai trò của tài chính, tiền tệ, tín dụng, lãi suất, của hệ thống tài chính, của thị trường tài chính, các tổ chức trung gian tài chính, vị trí, vai trò của tài chính công, của ngân hàng trung ương, của tài chính doanh nghiệp, tài chính hộ gia đình và của tài chính quốc tế | ĐẺ CƯƠNG BÀI GIẢNG Môn học Lý thuyết tài chính tiền tệ PkcưtAnk Paất anhtuanphan@gmai 1 com Giảng viên ThS. Phan Anh Tuấn Chương 1. Đại cương về tài chính và tiền tệ Mục đích của chương này là cung cấp cho sinh viên những hiên biết khái quát về hai đối tượng nghiên cứu chù yếu cùa môn học này là tiền tệ và tài chinh. Cụ thè các nội dung cần nắm được sau khi học xong chương này là Bàn chất và chức năng của tiền tệ Các hình thái phát triền của tiền tệ Khái niệm về tài chinh và hệ thống tài chinh 1. Khái niệm về tiền tệ . Định nghĩa Tiền là bất cứ cái gì được chấp nhận chung trong thanh toán đè đối lấy hàng hoá dịch vụ hoặc đè hoàn trả các khoản nợ. Định nghĩa này chỉ đưa ra các tiêu chí đê nhận biết một vật có phải là tiền tệ hay không. Tuy nhiên nó chưa giải thích được tại sao vật đó lại được chọn làm tiền tệ. Đê giải thích được điều này phải tim hiêu bản chất của tiền tệ. . Bản chất Tiền tệ thực chất là vật trưng gian môi giới trong trao đôi hàng hoá dịch vụ là phương tiện giúp cho quá trình trao đôi được thực hiện dè dàng hơn. Bản chất của tiền tệ được thê hiện rõ hơn qua hai thuộc tính sau của nó Giá trị sử dụng của tiền tệ là khả năng thoả mãn nhu cầu trao đôi của xã hội nhu cầu sử dụng làm vật trung gian trong trao đôi. Như vậy người ta sẽ chỉ cần nắm giữ tiền khi có nhu cầu trao đôi. Giá trị sử dụng của một loại tiền tệ là do xã hội qui định chừng nào xã hội còn thừa nhận nó thực hiện tốt vai trò tiền tệ tức là vai trò vật trung gian môi giới trong trao đổi thi chừng đó giá trị sử dụng của nó với tư cách là tiền tệ còn tồn tại1 2. Đây chính là lời giải thích cho sự xuất hiện cũng như biến mất của các dạng tiền tệ trong lịch sử. Giá trị của tiền được thè hiện qua khái niệm sức mua tiền tệ đó là khả năng đôi được 1 The fundamentals of money and finance 2 Như vậy khác với giá trị sữ dụng cũa hàng hoá thông thường giá trị sữ dụng cũa hàng hoá thông thường là do đặc tính tự nhiên cũa nó qui định và tồn tại vĩnh viễn cùng với những đặc tính tự nhiên đó giá trị

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    182    0    24-09-2023
108    174    0    24-09-2023
126    186    1    24-09-2023
287    187    0    24-09-2023
170    185    1    24-09-2023
5    164    0    24-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.