TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 26/2015/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình

Quyết định số: 26/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 26 2015 QĐ-UBND Quảng Bình ngày 27 tháng 7 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010 Căn cứ Nghị định số 15 2012 NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản Căn cứ Nghị định số 22 2012 NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản Căn cứ Nghị định số 203 2013 NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Căn cứ Chỉ thị số 03 CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 544 TTr-STNMT ngày 17 tháng 6 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc các sở Tài nguyên và Môi trường Xây dựng Công thương Tài chính Thủ trưởng các sở ban ngành liên quan Chủ tịch UBND các huyện thị xã thành phố Chủ tịch UBND các xã phường thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 3 - Văn phòng Chính phủ - Bộ Tài nguyên và Môi trường - Tổng cục ĐC KS Việt Nam - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp - Thường vụ Tỉnh uỷ - Thường trực HĐND tỉnh - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh - UBMTTQ Việt Nam tỉnh - CT các PCT UbND tỉnh - Sở Tư pháp - Báo Quảng Bình Đài PT-TH QB - Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh - Lưu VT CVTNMT. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Xuân .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.