TAILIEUCHUNG - Tiểu luận: Công ty 100% vốn nước ngoài

Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xảy ra khi công dân của một nước (nước đầu tư) nắm giữ quyền kiểm soát các hoạt động kinh tế ở một nước khác (nước chủ nhà hay nước nhận đầu tư). Trong khái niệm này, thật sự không có sự đầu tư gia tăng về kinh tế hay một sự chuyển giao ròng giữa các quốc gia mà đơn thuần chỉ là một sự di chuyển tư bản từ quốc gia này sang quốc gia khác. . | CÔNG TY 100 VỐN NƯỚC NGOÀI GVHD ThS. Đinh Tiên Minh Tiêu luân Công ty 100 vôn nước ngoài Nhóm 8 - Lớp NT02VB2K15 Trang 1 CÔNG TY 100 VỐN NƯỚC NGOÀI GVHD ThS. Đinh Tiên Minh PHẦN 1 LÝ LUẬN CHUNG 1. 1 TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC tiếp nước ngoài FDI . Khái niệm Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI xảy ra khi công dân của một nước nước đầu tư nắm giữ quyền kiểm soát các hoạt động kinh tế ở một nước khác nước chủ nhà hay nước nhận đầu tư . Trong khái niệm này thật sự không có sự đầu tư gia tăng về kinh tế hay một sự chuyển giao ròng giữa các quốc gia mà đơn thuần chỉ là một sự di chuyển tư bản từ quốc gia này sang quốc gia khác. Các công ty nắm quyền kiểm soát hoạt động ở nhiều quốc gia được xem như các công ty đa quốc gia các công ty xuyên quốc gia hay các công ty toàn cầu. Sự phát triền hoạt động của các công ty này chính là động lực thúc đẩy sự phát triển trong thương mại quốc tế thông qua hình thức đầu tư trực tiếp vào các quốc gia khác trên thế giới. . Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài Đầu tư trực tiếp nước ngoài tồn tại dưới các dạng sau a Phân theo hình thức đầu tư Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh Đây là một văn bản được ký kết giữa một chủ đầu tư nước ngoài và một chủ đầu tư trong nước nước nhận đầu tư để tiến hành một hay nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước chủ nhà trên cơ sở quy định về trách nhiệm và phân phối kết quả kinh doanh mà không thành lập một công ty xí nghiệp hay không ra đời một tư cách pháp nhân mới nào. Hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài này có đặc điểm. - Cả hai bên cùng hợp tác kinh doanh trên cơ sở văn bản hợp đồng đã ký kết giữa các bên về sự phân định trách nhiệm quyền lợi và nghĩa vụ. - Không thành lập một pháp nhân mới tức là không cho ra đời một công ty mới. - Thời hạn của hợp đồng hợp tác kinh doanh do hai bên thoả thuận phù hợp với tính chất hoạt động kinh doanh và sự cần thiết để hoàn thành mục tiêu của hợp đồng. Nhóm 8 - Lớp NT02VB2K15 Trang 2 CÔNG TY 100 VỐN NƯỚC NGOÀI

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.