TAILIEUCHUNG - Quyết định 1019/QĐ-BKHCN năm 2013

Quyết định 1019/QĐ-BKHCN năm 2013 về công bố Tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. để nắm nội dung trong quyết định này. | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số 1019 QĐ-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 06 tháng 05 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 6 2006 Căn cứ Nghị định số 127 2007 NĐ-CP ngày 01 8 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Căn cứ nghị định số 28 2008 NĐ-CP ngày 14 3 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công bố 12 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây TCVN 9637-1 2013 Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử ISO 1388-1 1981 Phần 1 Quy định chung TCVN 9637-2 2013 Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử ISO 1388-2 1981 Phần 2 Phát hiện tính kiềm và xác định độ acid bằng phenolphtalein TCVN 9637-3 2013 Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử ISO 1388-3 1981 Phần 3 Xác định các hợp chất carbonyl có hàm lượng nhỏ - Phương pháp đo quang TCVN 9637-4 2013 Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử ISO 1388-4 1981 Phần 4 Xác định các hợp chất carbonyl có hàm lượng trung bình-Phương pháp chuẩn độ TCVN 9637-5 2013 Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử ISO 1388-5 1981 Phần 5 Xác định hàm lượng các aldehyd - Phương pháp so màu bằng mắt. TCVN 9637-6 2013 ISO 1388-6 1981 TCVN 9637-7 2013 Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử Phần 6 Phép thử khả năng trộn lẫn với nước. Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử ISO 1388-7 1981 Phần 7 Xác định hàm lượng methanol hàm lượng methanol từ 0 01 đến 0 20 theo thể tích - Phương pháp đo quang. TCVN 9637-8 2013 Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử ISO 1388-8 1981 Phần 8 Xác định hàm lượng methanol hàm lượng methanol từ 0 10 đến 1 50 theo thể tích - Phương pháp so màu bằng mắt. TCVN 9637-9 2013 Ethanol sử

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.