TAILIEUCHUNG - MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT RUỘNG MỘT VỤ VÙNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC

tỉnh (11 tỉnh vùng Đông Bắc và 4 tỉnh Tây Bắc). Đây là vùng đất có nhiều khó khăn, địa hình bị chia cắt, khả năng tiếp cận với các loại hình dịch vụ hạn chế, phần lớn dân cư trong vùng là đồng bào dân tộc thiểu số: Tày, Nùng, H’mông, Dao. Tình trạng thiếu lương thực vẫn diễn ra ở nhiều nơi, hộ đói nghèo năm 2005 toàn vùng là 17,8%, trong đó vùng Đông Bắc là 14,08% và Tây Bắc là 28,05%. Hậu quả của việc đốt nương. | MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT RUỘNG MỘT VỤ VÙNG Miền Núi phíA bắc Lê Quốc Doanh Lưu Ngọc Quyến summary Study on intergated technological solutions to improve efficiency of one crops land used in Northern mountainous of Vietnam In the Northern mountainous Midlands there is much potentiality that needs exploiting tend to increase the effect in field land usage and limit production on field. The research shows that mountainous communes uplands can change planting structure according to the following rule Soybean in spring DT99 DT 12 DT20n Soybean in spring dT2000 DT 84 DT122 . Communes lowland Soybean DT2000 DT 84 n Bean L14 L24 rice. Keywords One crops land N ng structure I. ĐẶT VẤN ĐỀ Miền núi phía Bắc Việt tỉnh 11 tỉnh vùng Đông Bắc Vã Bắc . Đây là vùng đất có nhiều Im. địa hình bị chia cắt khả năng tiếp cận với các loại hình dịch vụ hạn chế phần lớn dân cư trong vùng là đồng bào dân tộc thiểu số Tày Nùng H mông Dao. Tình trạng thiếu lương thực vẫn diễn ra ở nhiều nơi hộ đói nghèo năm 2005 toàn vùng là 17 8 trong đó vùng Đông Bắc là 14 08 và Tây Bắc là 28 05 . Hậu quả của việc đốt nương làm rẫy qua nhiều năm đã ảnh hưởng xấu đến môi trường tài nguyên đất ngày càng bị suy kiệt khai thác đất dốc nhưng đất ruộng lại bỏ hoang đang là thực trạng hiện nay ở vùng miền núi phía Bắc. Để góp phần giải quyết thực trạng này giải pháp thâm canh đất ruộng nhằm giảm dốc là việc làm hữu hiệu ghiên cứu giải pháp chuyển trồng tăng vụ trên đất ruộng aig miền núi phía Bắc là hết sức cần thiết. II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng - Đất ruộng hiện đang canh tác một vụ lúa mùa trong năm. - Cây trồng Đậu tương lạc lúa cạn lúa nước. 2. Địa điểm Địa điểm điều tra Gồm 3 tỉnh Yên Bái Phú Thọ Tuyên Quang. Mỗi tỉnh điều tra 3 huyện mỗi huyện điều tra tại 3 xã mỗi xã điều tra 30 hộ. Địa điểm thực nghiệm - Huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ - Huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái. - Huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang 3. Phương pháp nghiên cứu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.