TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra 1 tiết bài 4 Toán 10 (2012-2013) - THPT Phan Bội Châu (Kèm Đ.án)

đề kiểm tra 1 tiết bài số 4 môn Toán lớp 10 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Phan Bội Châu tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công. | SỞ GD ĐT NINH THUẬN TRƯỜNG THPT PHAN bỘi châu ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI SỐ 4. LỚP 10. NĂM HỌC 2012 - 2013. Môn TOÁN. Chương trình CHUẨN Thời gian làm bài 45 phút Câu 1 2 điểm a. Cho biểu thức f x ax b a 0 và có bảng xét dấu như sau x b -x -X a f x - 0 Hãy chỉ ra khoảng của x để f x 0 f x 0 b. Dựa vào bảng xét dấu dưới đây. Hãy chỉ ra khoảng của x để x2 -5x 6 0 x -OT 2 3 ot x 5x 6 0 - 0 Câu 2 2điểm Cho hai số dương a b. Chứng minh rằng a b . 11 1 I 4 V a b Câu 3 6 điểm a. Giải bất phương trình 4x 8 0 x 1 - 1 V 1 3x2 -x b. Giải bất phương trình -- x -1 x-1 c. Giải bất phương trình x2 - 2 x - 3 0 d. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình sau vô nghiệm m -1 x2 - 2 m - 2 x m 3 0 HẾT 1 ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Đề 1 Câu 1 2 điểm a. f x 0 x e - TO k a f x 0 x ef x k a b. x2 - 5x 6 0 x e 2 3 Câu 2 2điểm Theo BĐT CôSi ta có a b 2 Jab 1 1 T - t- 2 -V a b V ab Do đó a b .f1 1 i 4 Do đó a b .f1 k a Câu 3 6 điểm a. 4x 8 0 x -2 x 1 0 x -1 bảng xét dấu x -TO -2 -1 TO 4 x 8 - 0 x 1 - - 0 VT 0 - Vậy tập nghiệm của BPT là S -2 -1 1 3x x 2 x x 1 b. x -1 - 0 x 1 x 1 x -1 2 x2 x -1 0 1 x 2 x-1 0 x 1 bảng xét dấu X -TO -1 1 2 1 TO 2 x x 1 0 - 0 x - 1 - - - 0 VT - 0 0 - Vậy tập nghiệm của BPT là S c. x2 - 2x - 3 0 x -1 x 3 bảng xét dấu 2 x - -1 3 X VT 0 - 0 Vậy tập nghiệm của BPT là S -1 3 d. Nếu m 1 thì 2X - 2 0 X 1 Nếu m 1 thì vô nghiệm A 0 -6m 7 0 7 m 6 7 Với m thì PT vô nghiệm 6 HẾT

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.