TAILIEUCHUNG - Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Công tác địch vận trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Luận án tái hiện tương đối đầy đủ, toàn diện quá trình tiến hành công tác địch vận trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trên cơ sở đó rút ra đặc điểm, ý nghĩa và một số kinh nghiệm có thể nghiên cứu vận dụng và phát huy trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay. | 3. Công tác địch vận trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp có ý nghĩa to lớn, góp phần nêu cao sự nghiệp kháng chiến chính nghĩa của dân tộc Việt Nam đối với thế giới, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chiến tranh của thực dân Pháp, đặc biệt là âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”. Trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, với sự hoạt động mạnh mẽ, công tác địch vận, cùng với các lĩnh vực công tác khác, đã tuyên truyền chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng, nêu cao ngọn cờ chính nghĩa của cuộc kháng chiến mà nhân dân Việt Nam đang tiến hành nhằm bảo vệ nền tự do, độc lập của Tổ quốc. Những nội dung tuyên truyền của công tác địch vận, đặc biệt là chính sách đối xử nhân đạo, khoan hồng đối với tù, hàng binh, có tác dụng gây ảnh hưởng chính trị rộng lớn đối với dư luận quốc tế, đặc biệt là đối với nhân dân các nước có con em đang tham gia cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp. Cùng với các mặt trận đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao và tuyên truyền, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế nói chung, công tác địch vận góp phần làm cho nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới hiểu thêm về cuộc chiến đấu chính nghĩa của dân tộc Việt Nam, ủng hộ nhân dân Việt Nam tiến hành kháng chiến, làm cho cuộc kháng chiến của Việt Nam thêm bạn, bớt thù.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.