TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra 1 tiết bài 4 Toán 12 (2012-2013) - THPT Lê Quý Đôn - Đề 1 (Kèm Đ.án)

đề kiểm tra 1 tiết bài số 4 môn Toán lớp 12 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Lê Quý Đôn - Đề 1 tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH THUẬN 4 LỚP J2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN -------- Q ----------- TRÌNH CHUẨN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI SỐ NĂM HỌC 2012 - 2013. MÔN TOÁN - CHƯƠNG Thời gian làm bài 45 phút Không kể thời gian phát chép đề Đề 1 Đề kiểm tra có 01 trang Câu 1 3 điểm . Cho hàm số f x 2 x2 3x 2 x -1 a 2 điểm Tìm họ nguyên hàm của hàm số f x . b 1 điểm Tìm một nguyên hàm F x của hàm số f x sao cho F 1 -12. Câu2 3điểm Tínhcáctíchphânsau n 47 2 2 a 2điểm í e x cos2x - tan2 x dx 0 n b 1 điểm í2 sin 2xdx 0 1 sin 2 x n Câu 3 2điểm . Tính tích phân í . 0 Câu 4 2điểm . Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y f x x3 - 2x2 y 0. ------Hết-------- ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CÂU ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BIỂU ĐIỂM Câu 1 3điểm a F x í 2 x 3 Xdx f x 2 dx v J 2x-1 ư 2x -17 F x 2 x ln v 7 2 2 x -1 C b F 1 -12 o 1 2 ln1 C -12 C 2 .x2 _ . F x 2 x ln 2 2 x -1 - 29 2 Câu2 3điểm n Ư4 2 _ 2 X 1 2 1 . _ 4 a í e2 cos2x - tan2 x dx 14- e2 4- sin2x - tan x x 1 0 V22 7 0 thế đúng cận 1 H _ 1 e 2 -1 2 4 1 1 Uf2 - sin2 2x ị 1 Ỵ y . T b 1 dx 1l - . 1 sin 2x dx I1 I2 0 1 sin 2 x 0 V1 sin 2 x J 1 1 1 1 n I2 f 1 sin 2 x dx 1 x cos2 x J 2 1 1 1 1 T 2 dx 2 dx 1 n 12 I1 1 . 1 7 X tan l x - 1 1 1 Jn1 sin2x J 2 n 1 2 V 4 h 0 0 2cos2 lx - 1 v 7 0 V 4 II lo 1 to Câu3 2điểm 1 4 I J 0 u x du dx Đặt dv tan2 v - tan X - X 1 . . 1 4 I -xtan x- x2 4 J tan x x dx 0 n n 11 4 Z . . l-_-_ 1 r tan x x x dx V 4 16J 41 12 1 II1 . x2 1 - In cosx 4 16 1 10 2 0 41 12 Ỉ2 12 -4 - in 16 2 32 Câu4 4điểm 3 _ 2 - rx 0 Phương trình hoành độ giao điêm x - 2x 0 2 Trên đoạn 0 2 x3 - 2xx 0 ta có S j -x3 2x2 dx 0 . 2 _ 2 _ x 2 x S H 4 . 3 . 0 0 .16 4 -4 - 3 3 HẾT LƯU Ý KHI CHÂM BÀI Điểm bài kiểm tra được làm tròn đến 1 chữ số thập phân học sinh có cách giải đúng khác với đáp án vẫn được điểm tối đa của phần đó. ĐỀ 2 Đề kiểm tra có 1 trang 3 b. ò I dx 2 điểm 0

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.